True

شرائط و ضوابط بازگشت کالا


.در صورتی که کالا باز و مصرف نشده باشد، کالا تا 7 روز کاری می تواند بازگشت داده شودو هزینه آن تا یکماه به همان کارتی که پرداخت توسط آن انجام شده است عودت داده خواهد شد

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.